VEDTÆGTER FOR UGERLØSE IDRÆTSFORENING

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ugerløse Idrætsforening - forkortet UIF.
Dens hjemsted er Ugerløse i Holbæk Kommune.
Foreningen er stiftet den 22. april 1927.

§2 Formål

Foreningens formål er at samle unge og ældre til sport og adspredelse, og foreningen skal til enhver tid være rede til at optage en hvilken som helst idrætsgren, som der findes fornøden tilslutning til blandt medlemmeme.

§3 Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af DGI Midt- og vestsjælland og derudover kan søges optagelse i specialforbund efter behov.
Foreningen er undergivet disses love og bestemmelser.

§4 Optagelse af medlemmer

Foreningen optager alle, der underkaster sig foreningens love.
Udøvelse af idræt sker på medlemmets eget ansvar, dersom foreningen ikke har en forsikring, der dækker.

§5 Kontingent

Foreningens kontingent og betalingsterminer fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

§6 Udmeldelse – eksklusion

Gyldig udmeldelse foretages skriftligt til foreningens formand eller foreningens forretningsfører.
Til gyldig udmeldelse kræves, at medlemmet ikke er i kontingentrestance.
Hvis et medlem er i kontingentrestance kan bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, som er udelukket p.g.a. kontingentrestance, kan igen optages som medlem, før restancen er betalt.

§7 Ordinær generalforsamling

1.      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling, som afholdes hvert år i maj måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel i centrale steder i byen samt på sociale medier.

2.      Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages som særlige punkter på dagsordenen. Stemmeret har alle medlemmer over 14 år, som ikke er i kontingentrestance. Forældre kan oppebære een stemme pr aktivt barn under 14 år, - dog kan ingen person have mere end een stemme.
Kun medlemmer, der er fyldt 18 år kan vælges til bestyrelsen.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde og ikke med fuldmagt.

 §8 Dagsorden

 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Fællesudvalgets beretning for det forløbne år

      2b. notat vedr. udvalg og aktivitetsmøder

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
      5a. Valg af min. tre max 5 medlemmer i ulige år

      5b. Valg af min. to max. 4 medlemmer i lige år


6. Valg af to suppleanter for et år
7. Valg af en bilagskontrollant for 2 år
8. Eventuelt

§9 Generalforsamlingens ledelse

 Generalforsamlingen ledes af en dirigent som, så vidt det er muligt, vælges udenfor bestyrelsens rækker.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig afstemning benyttes, hvis blot et enkelt medlem anmoder herom.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, som underskrives af dirigenten.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

 Bestyrelsen kan, når den skønner det nødvendigt indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når en tredjedel af fællesudvalget, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne skriftligt stiller krav herom overfor bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling’ afholdes senest en måned efter begæringen er fremsat.
Indkaldelsen skal indeholde oplysning om emne(r), der ønskes behandlet, og skal i øvrigt følge bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§11 Fællesudvalget

 Fællesudvalget består af bestyrelsen og udvalgsformændene eller deres stedfortræder.
Fællesudvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede, heriblandt formand eller økonomiansvarlig.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær den økonomiansvarliges) stemme afgørende.
Sekretæren fører en beslutningsprotokol over fællesudvalgets møder.

§12 Fællesudvalgets opgaver

 Fællesudvalget godkender planer for udvalgenes arbejde, budgetter og retningslinjer for kontingentopkrævning.
Fællesudvalget mødes efter behov, dog mindst tre gange om året.

§13 Bestyrelsen

 Bestyrelsen består mindst af 5 medlemmer dog max 9.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, økonomiansvarlig og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er tilstede, heriblandt formand eller økonomiansvarlig.
I tilfælde af stemmelighed er formandens (i dennes fravær den økonomiansvarliges) stemme afgørende.
Sekretæren fører en beslutningsprotokol over bestyrelsens møder.

§14 Bestyrelsens opgaver

  Bestyrelsen nedsætter:

    a. et sommerfestudvalg

    b. et Liv i klubhuset udvalg

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens daglige ledelse, herunder repræsentation overfor myndighederne (kommunen, idrætsunionen, organisationer).

Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for sponsoraftaler
Bestyrelsen kan ansætte en forretningsfører til at forestå de regnskabsmæssige opgaver, samt opbevare dens penge og kassebog.
Forretningsføreren har møderet til bestyrelses- og fællesudvalgsmøder, men er uden indflydelse på beslutninger.
Bestyrelsen foretager budgetopfølgning på hele foreningen.

§15 Udvalg

Udvalg består af 3 - 7 medlemmer.
Disse vælges på et årligt medlems aktivitetsmøde.

Udvalgene konstituerer sig med formand, økonomiansvarlig og sekretær.
Udvalgets formand indtræder i fællesudvalget.
Nye udvalg kan nedsættes af bestyrelsen, når der skønnes behov.
Nye udvalg godkendes på førstkommende generalforsamling.

§16 Udvalgenes opgaver

Udvalget:
     a. Er ansvarlige for alle opgaver vedrørende aktiviteten
     b. Er budgetansvarlige overfor bestyrelsen/fællesudvalget (i ekstraordinære situationer kan der søges ekstra midler via bestyrelsen)
     c. Kan nedsætte underudvalg, men ikke fralægge sig ansvar for opgavernes udførelse

§17 Tegningsret

 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden.
Ved økonomiske dispositioner, f.eks. låntagning, køb, salg eller pantsætning tegnes foreningen af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt såvel formand som økonomiansvarlig.
Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 §18 Regnskab

 Foreningens regnskabsår er 01/04 til 31/03.
Bestyrelsen skal inden udgangen af april måned aflevere driftsregnskab og status til bilagskontrollanterne.
Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§19 Revision

 På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen (kritiske) bilagskontrollanter.
Disse skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er tilstede.
Bilagskontrollanter har desuden til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§20 Vedtægtsændringer

 Ændringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og forslaget er indleveret til tiden.
Ændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§21 Foreningens opløsning

 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af medlemmeme, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de afgivne stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset antallet af fremmødte.
Ejendele og eventuel formue fordeles ved den afsluttende generalforsamling, men skal dog gå til idrætslige formål.

§22 Datering

 Således vedtaget på generalforsamling den 27. maj 2019